Tag Archives: แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับ แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู ดาวน์โหลด http://www.ziddu.com/download/16719267/teachertest.zip.html

Posted in ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment